Vedtægter for Parkkollegiernes Alumneforening

§ 1 Navn:
Foreningens navn er ”Parkkollegiernes Alumneforening”.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Kollegiernes Kontor og foreningens internetadresse er www.koll.au.dk/alumneforeningen

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at støtte Kollegiernes virke og gennem faglige og sociale arrangementer at vedligeholde og opbygge et netværk mellem tidligere og nuværende alumner på Kollegierne i Universitetsparken i Århus.

§ 3 Medlemmer:

Stk. 1:

Som medlem kan optages enhver nuværende eller tidligere alumne på Kollegierne i Universitetsparken.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan med et flertal på 2/3 udnævne en ikke- alumne til æresmedlem ud fra kriterier som bestyrelsen finder relevante. Udnævelser til æresmedlem skal godkendes på generalforsamlingen. Personer der modtager til denne udnævnelse opfordres til at være til stede på generalforsamlingen.

Stk. 3:

Foreningen har to typer medlemskab: Kollegianer-medlemskab for medlemmer der bor på kollegierne, og Alumne-medlemskab for medlemmer der ikke bor på kollegierne.

§ 4 kontingent:

stk. 1

Bestyrelsen fastsætter kontingent for aktivt medlemskab af foreningen for en periode på et år ad gangen. Bestyrelsen kan beslutte at differentiere kontingentet efter medlemstyperne beskrevet i paragraf 3. Det overlades til bestyrelsen at beslutte hvorvidt brugerbetaling i forbindelse med foreningens aktiviteter skal forekomme.

§ 5 Anbringelse af midler:
Foreningens midler placeres i et anerkendt pengeinstitut.

§ 6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned i Århus, eventuelt i forbindelse med et foreningsarrangement. Faste punkter på dagsordenen er:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Indkomne forslag
6) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens medlemmer
7) Valg af 2 suppleanter blandt foreningens medlemmer
8) Valg af revisor
9) Valg af 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Stk. 2:
Indkaldelse til generalforsamling skal fremgå af foreningens hjemmeside mindst fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Derudover indkaldes foreningens medlemmer via deres oplyste epostadresse ligeledes 4 uger før. Evt. øvrig annoncering kan besluttes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Stk. 3:
Forslag til punkter på dagsordnen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Epost regnes for bindende meddelelsesmiddel. Endelig dagsorden skal sendes ud via epost og ligge på hjemmesiden senest en uge før.

Stk. 4:
Alle beslutninger og valg på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal; undtaget herfra er vedtægtsændringer, jf.§ 11. Valg af bestyrelse og dirigent sker ved skriftlig afstemning, medmindre der kun foreligger et forslag, og i så fald ved håndsoprækning. I andre anliggender finder skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fordrer dette.
Fremsættes der andre forslag til bestyrelse end de af bestyrelsen fremsatte kandidater, har hvert stemmeberettiget medlem 5 stemmer, der afgives med en stemme på hver kandidat.
Stemmeberettiget er alle fremmødte aktive medlemmer.

Stk. 5:
Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmer via deres epostadresse. Desuden fremsendes kopi til Kollegiernes Bestyrelse og Kollegianerrådet.

Stk.6:
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinaer generalforsamling og er pligtig dertil såfremt mindst 1/3 af medlemmerne, eller mindst 50 medlemmer, anmoder herom.

§7: bestyrelse og tegningsret:

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. General forsamlingen vælger 3-5 medlemmer og kollegiernes bestyrelse og Kollegianerrådet vælger henholdsvis en hver.  Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en etårig periode.

Stk. 2:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed. Formanden leder bestyrelsens arbejde og indkalder til dens møder. I øvrigt henvises der til § 8.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kasseren – eller af formanden samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer – i forening.

Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4:
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5:
Den nye bestyrelse holder konstituerende møde snarest muligt efter generalforsamlingen.

Stk. 6:
Bestyrelsesformanden forestår indkaldelse og udfærdigelse af dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Såfremt et af bestyrelsens medlemmer fremsætter en begrundet begæring herom, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Stk. 7:
For hvert bestyrelsesmøde føres et beslutningsreferat. Dette skal godkendes på det følgende møde, og skal udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen, Kollegianerrådet og Kollegiernes bestyrelse. Godkendelse ved høring pr. epost er en mulighed.

§ 8 Drift
Bestyrelsen kan udpege personer til at varetage den daglige drift af foreningen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af disse eller andre opgaver. Et udvalgsmedlem behøver ikke at være medlem af foreningen.

§ 9 Medlemsdatabase
Foreningen vedligeholder en medlemsdatabase og sikrer, at medlemmernes personlige data fra dette kun bruges i overensstemmelse med god forretningsskik.

§ 10 Økonomi

stk.1

Foreningen kan ikke stifte gæld.

Stk. 2
Kassereren udarbejder regnskab i henhold til god regnskabsskik.

Stk. 3
Revisor valgt på generalforsamlingen påser, at regnskabet er retvisende, og at foreningens aktiver forefindes.

Stk.4
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 12 Foreningens ophævelse

stk. 1: Foreningen opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette efter reglerne for vedtægtsændringer, jf. § 11. Generalforsamlingerne afholdes med mindst 30 og højest 60 dages mellemrum. Sidste opløsende generalforsamling må kun have opløsning og valg af tre likvidatorer på dagsordenen.

Stk.2: Ved foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle formue den selvejende institution ”Kollegierne i Universitetsparken i Århus”.

Således vedtaget den 28. februar 2009 i Århus.

Ændret ved Generalforsamling den 28. juni 2012 i fælleshuset Eforen i Aarhus.