Fremlej dit værelse

Alle alumner kan lovligt fremleje deres kollegieværelse til andre studerende ved Aarhus Universitet - under klar og utvetydig forudsætning af, at en række krav er opfyldt. Her på siden kan du læse mere om disse krav og hvad du skal gøre for at kunne fremleje dit værelse.

Grunden til at vi har restriktive krav til fremleje er, at kollegierne har til formål at tjene som bolig for studerende ved Aarhus Universitet; ikke som et privatlæserum eller en indtægtskilde til supplering af SU'en. Dette er også årsagen til, at vi jævnligt udfører immatrikulationskontrol og løbende sikrer os, at beboelsespligten overholdes.

Et par ord om hvad der sker, hvis du ikke gør som vi siger

  1. Overholder du ikke de regler vi har fremsat for fremleje og ansøgning herom, vil dit lejemål blive opsagt så hurtigt som muligt.
  2. Opholder din fremlejer ikke de regler vi har fremsat for fremleje vil dit dit lejemål også blive opsagt.
  3. Opsiges dit lejemål vil hverken du selv eller din fremlejer senere kunne bo på Kollegierne.

En fremleje er således mere end en tillidssag. Du bør forholde dig rationelt til ansøgningen og vurderingen af din ansøgers muligheder for og vilje til at opfylde sine pligter, så fremlejen ikke får negative konsekvenser for dig selv.

Ansøgningsformular, sagsbehandling og ingen muligheder for appel

Vi har standardiseret ansøgningsprocessen og du skal blot udfylde formularen nedenfor og indlevere denne og behørig dokumentation til Parkkollegierne P/S.

Som noget nyt så er det Parkkollegiernes administration, som behandler din ansøgning .

Et eventuelt afslag på fremleje kan ikke appelleres.

Regler for fremleje

1. Din ansøgning skal være modtaget af os 1 måned før fremlejeperiodens start

Indleverer du først din ansøgning efter du er bortrejst og eventuelt har fremlejet dit værelse vil der være tale om ulovlig fremleje med den konsekvens, at vi opsiger dit lejemål og at du ikke på noget som helst tidspunkt har mulighed for igen at bo på kollegierne.

2. Du skal være bortrejst af studiemæssige årsager

Skal du som en del af din uddannelse opholde dig et andet sted i Danmark eller Verden kan du fremleje dit værelse i den periode, hvor du er væk. Formålet med dit bortrejse skal alene og fuldstændigt være af studiemæssige årsager; f.eks. et udlandsophold ved et universitet i udlandet.

3. Du skal dokumentere formålet med din bortrejse

I din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for dels rejsens indhold, dels at den er studierelateret. Dokumentation kan f.eks. være en attestation om rejsen og dens formål fra både Aarhus Universitet og det udenlandske universitet.

Vurderingen af dokumentationen foretages af beboerrepræsentanterne i Kollegianerrådet, som kan udbede sig yderlige information. Mener Kollegianerrådet ikke at dokumentationen er tilstrækkelig får du afslag på din fremleje ansøgning. Afgørelsen kan ikke appelleres.

4. Din fremlejer skal selv være studerende ved Aarhus Universitet

Før du kan få tilladelse til at fremleje dit værelse skal den potentielle fremlejetager til dig sende dokumentation for, at han/hun er eller kommer til at være studerende ved Aarhus Universitet. Dokumentationen skal være udfærdiget af Aarhus Universitet selv og ikke af den potentielle fremlejetagers eget universitet. Kun indskrivningsbekræftelse (lavet på AU's selvbetjening under udskrifter til PDF) anses som gyldig dokumentation for fremlejetagers indskrivning på Aarhus Universitet. 

Denne dokumentation skal vedlægges din ansøgning.

Vurderingen af dokumentationen foretages af beboerrepræsentanterne i Kollegianerrådet, som kan udbede sig yderlige information. Mener Kollegianerrådet ikke at dokumentationen er tilstrækkelig får du afslag på din fremleje ansøgning. Afgørelsen kan ikke appelleres.

5. Immatrikulationskontrollen foretages af din fremlejer - men det er dig der bliver opsagt hvis han/hun ikke beviser sin studieaktivitet

Efter du har fået tilladelse til at fremleje dit værelse og fremlejer er flyttet ind overgår pligten til at skulle vise indskrivningsbekræftelse i forbindelse med immatrikukationskontrollen midlertidigt fra dig til din fremlejetager.

Din fremlejetager skal således kunne fremvise gyldig indskrivningsbekræftelse fra Aarhus Universitet. Du bør orientere din fremlejetager herom.

Konsekvensen af at din fremlejetager ikke fremviser indskrivningsbekræftelse er, at vi opsiger dit lejemål.

6. Din fremlejer skal betale akkurat det samme i leje til dig, som du betaler til os

Du må ikke tjene penge på at fremleje dit værelse. Den husleje du opkræver din fremlejetager skal være akkurat den samme, som den du selv betaler.

Det sker jævnligt at vi opdager, at en bortrejst alumne opkræver en højere husleje af sin fremlejetager. Dette er selvfølgelig ikke tilladt, hvorfor vi så hurtigt som muligt opsiger den bortrejstes lejemål og tømmer værelset, så det kan udlejes til en ansøger på prioriteringslisten.

Særligt om fremleje i juli og august

Der er ikke beboelsespligt og tilknytningskrav på Kollegierne i juli og august, hvilket har en særlig betydning for fremleje i denne periode:

  • Fremleje skal ikke godkendes af Kollegianerrådet, men blot anmeldes til Kollegiernes Kontor, så vi ved hvem der bebor Kollegierne.
  • Fremlejetager er ikke at betragte som alumne, men som fremlejegivers gæst med de ansvarsforpligtelse, som er angivet i Husordenens § 2.
  • Fremlejehuslejen skal også i juli og august følge Kollegiernes gældende husleje.
  • Indledes en fremleje i juli eller august, men fortsætter herudover, skal perioden fra 1. septmber og frem godkendes som en normal fremleje senest 1. august.