Husorden for Kollegierne i Universitetparken i Aarhus

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

Anvendelsesområde

§1 . Husordenen gælder for alle alumner på Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, samt evt. gæster, besøgende m.v.

Ansvar for gæster m.v.

§2 . Den enkelte alumne er ansvarlig for sine gæster, besøgende m.v. ifølge husordenen.

Stk. 2. Den enkelte alumne bør løbende holde sig orienteret om forhold på Kollegierne på disses hjemmeside.

Kollegianerrådets sagskompetence

§3 . Kollegianerrådet kan på ethvert tidspunkt opfordret eller uopfordret optage behandling af, samt påtale overtrædelser af denne husorden.

Kollegielivets fordren udi god opførsel

§4 . Ud fra Kollegiernes formål og almindelig anstændig hensyntagen skal man:

 • a) Opføre sig ordentligt over for hinanden og personalet.
 • b) Betragte tiden mellem 17.30 og 19.00 som larmetiden.
 • c) Bortset fra fredag og lørdag aften før midnat og larmetiden, undlade enhver uanmeldt musicerende og støjende adfærd.
 • d) Så vidt muligt henlægge køkken-, gang- og værelsesfester til weekender og aftener før helligdage, idet sådanne fester under alle omstændigheder skal varsles med opslag på de øvrige gange i samme kollegium mindst tre dage forinden.
 • e) Så vidt muligt henlægge større fester til Fælleshuset - Eforboligen - medmindre hele det pågældende kollegium deltager i festen.
 • f) Tage særlig hensyn til eksamenslæsende alumner.

Opretholdelse af bygninger og inventar

§5 . For at opretholde en rimelig standard vedrørende Kollegiernes bygninger, installationer og inventar med mindst mulige omkostninger skal man:

 • a) Benytte dem med almindelig omtanke og kun efter deres formål.
 • b) Følge Kollegiernes ledelses anvisninger desangående.
 • c) Inden for kontorets åbningstid straks, og ellers snarest muligt, melde fejl og beskadigelser.
 • d) Følge gældende instruks samt Kollegiernes ledelses anvisninger jvf. litra b), hvis man maler sit værelse eller benytter Fælleshuset Eforen.

Kapitel 2 - Beboerens forhold til gangen

Køkkenvagt

§6 . Alumner skal deltage fuldt ud i den køkkenrengøringsordning, som er fastsat på den kollegiegang, hvor de bor.

Køkkenskat

§7 . Alumner er pligtige til at betale de rimelige køkkenskatter, som er fastsat af alumner på den gang, hvor de bor.

Stk. 2. Finder en kollegiegang det nødvendigt, kan denne fastsætte et rimeligt depositum for køkkenskatten for alle som bebor gangen. Dette depositum skal modregnes evt. udestående gæld senest en måned efter en alumnes udflytning fra gangen.

Semesterrengøring

§8 . Alle køkkener og gange skal som absolut minimum hovedrengøres halvårligt, og alumner er pligtige til at medvirke til hovedrengøringen af køkkenet og gangen på den gang, hvor de bor.

Kapitel 3 - Alumnens forhold til Kollegiernes Kontor

Kontorets adgang til værelser

§9 . Kun Kollegiernes ledelse eller den, der er bemyndiget til at optræde eller fungere på dennes vegne, har tjenstlig adgang til alumnernes værelser. Kollegiernes direktør er ansvarlig for den bemyndigedes handlinger og undladelser, som om disse var foretaget af Kollegiernes direktør selv. Tjenstlig adgang til alumnernes værelser kan kun ske efter samtykke fra den berørte alumne eller efter forudgående skriftlig varsel senest to dage før tjenstlig adgang ønskes, medmindre tjenstlig adgang må anses for uopsættelig.

Alumnens erstatningsansvar

§10 . Enhver alumne er erstatningsansvarlig for sine handlinger i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler og er i samme omfang pligtig til at erstatte skade uanset Kollegierne i Universitetsparken måtte have forsikringsdækning for skaden.

Husdyr/Dyrehold/Hus- og kæledyr

§11 . Husdyr og kæledyr må ikke holdes noget sted på Kollegierne uden forudgående godkendelse af Kollegianerrådet efter ansøgning, dog kan akvariefisk i akvarier på indtil 200 liter og indtil 2 fugle i bur holdes uden godkendelse.

Betaling af husleje/Huslejebetaling

§12 . Enhver alumne er pligtig til at betale husleje, der forfalder hver den 1. i måneden og betales forud. Enhver alumne er pligtig til at tilmelde sig huslejeindbetaling via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Rettidig betaling af husleje er den 4. i måneden, eller førstkommende hverdag, hvis den 4. er en søn- eller helligdag. Huslejen betales automatisk denne dato via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Lejemålet kan ophæves ved restance, såfremt der er givet en skriftlig advarsel.

Huslejerestance

§12a . Såfremt husleje betales senere end den i §12 fastsatte rettidige betalingsdato, forfalder der automatisk gebyr svarende til det maksimale gebyr fastsat i lejelovens §93 stk. 2. Ikke betaling af restancegebyrer har samme virkning som ikke-betaling af husleje. Oplysninger om gældende gebyrstørrelser kan fås ved henvendelse til Kollegiernes kontor.

Kapitel 4 - Alumnesubjektet

Tildelings- og tilknytningskrav samt beboelsespligt

§13 . Kollegierne skal tjene som boliger for studerende ved Aarhus Universitet og alumnerne skal til enhver tid have indskrivningsbekræftelse eller anden anerkendt dokumentation for studietilknytning til Aarhus Universitet samt være studieaktiv. Et kollegieværelse må ikke bebos af en anden end den person, som har fået tildelt værelset. 

Stk. 2. Alumner må ikke have andre faste opholdssteder end kollegieværelset, således at kollegieværelset skal benyttes som primærbolig.

Stk. 3. Kollegianerrådet kan i særlige tilfælde tage hensyn til om ansøgerens forhold i det hele gør det ønskeligt, at der skaffes vedkommende en bolig på Kollegierne.

Stk. 4. Der må alene bo én person på et almindeligt kollegieværelse. På dobbeltværelser må der bo to, hvoraf kun den ene er omfattet af tilknytningskrav og beboelsespligt.

Fraflytning, ophold og optagelse

§14 . Alumner, der ikke opfylder betingelserne i §13, kan ikke blive boende på Kollegierne ud over 3 måneder efter det tidspunkt, hvor betingelserne i §13 ikke længere var til stede. Kollegianerrådet kan dog i ekstraordinære tilfælde meddele yderligere dispensation i indtil 2 måneder efter skriftlig ansøgning.

Stk. 2. Ophævet

Stk. 3. Maksimumsalderen ved optagelse på Kollegierne er 32 år.

Stk. 4. Optagelsesarbejdet varetages af Kollegianerrådet, hver måned. Formsager kan varetages af Kollegiekontoret på foranledning af Kollegianerrådet. Ved tvivlsspørgsmål kan sager viderebringes til det samlede Kollegianerråd. Optagelsesprocessen foregår ud fra kriterier, som fastsættes af Valgmandsforsamlingen.

Fremleje

§15 . Fremleje kan alene ske efter skriftlig ansøgning til Kollegianerrådet senest en måned før tidspunktet for fremlejeperiodens begyndelse. Værelser kan ikke fremlejes ud over 12 måneder. Fremlejetager skal opfylde betingelserne i §13 for at kunne fremleje et værelse. Fremleje meddeles alene, når fremlejer på baggrund af dokumentation fra Aarhus Universitet, kan godtgøre at fraværet fra Kollegierne har studiemæssig relevans, jf. § 13, stk. 2. Dokumentation for, at fremlejetager opfylder betingelserne i §13, og at fremlejen skyldes studiemæssige årsager hos fremlejer, skal være Kollegianerrådet i hænde forinden fremlejetilladelse kan meddeles. Formular til ansøgning om fremleje kan også fås på Kollegiernes kontor.

Ulovlig Fremleje

§16 . Konstateres fremleje, der ikke opfylder betingelserne i §15, kan dette medføre, at lejemålet ophæves, således at både fremlejetager og fremlejer straks skal fravige værelset, og hverken fremlejetager eller fremlejer vil senere kunne opnå tildeling af værelser på Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus.

Kapitel 5 - Kollegianerrådets sagsbehandling

Misbrug af IT/telefoni

§17 . Overtrædelse af kontrakt om brug af internet/intranet og telefon kan, udover de almindelige sanktionsmuligheder i §21, medføre afkobling af internet/intranet og telefonnet.

Brud på husordenen – indbringelse af klage

§18 . Klager over alumner for overtrædelse af Husordenen, skal indsendes til Kollegianerrådet senest 3 dage efter hændelsen, der ligger til grund for klagen, indtraf.

Før klagen indbringes for Kollegianerrådet, skal indklagede have tydelig besked om, at der ville blive klaget over vedkommende.

For at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling, skal klagen følge den skabelon, der er tilgængelig på Kollegiernes hjemmeside.

Klager som ikke overholder disse formkrav vil kunne blive afvist uden behandling, med mindre Kollegianerrådet frivilligt og undtagelsesvist vælger at behandle klagen.

Brud på husordenen – sagsbehandlingsfasen

§19 .  Efter Kollegianerrådet har modtaget en klage indtræder sagsbehandlingsfasen. I denne periode må Kollegianerrådet alene indhente oplysninger og hverken mundtligt eller skriftligt udtale sig om sagen. Ligeledes må Kollegianerrådet ikke genfortælle eller på nogen anden måde udtale sig om klagens indhold i nogen af de breve der udveksles, men alene viderebringe kopier af de originale dokumenter.

Så snart Kollegianerrådet har modtaget klagen, skal rådet:

 1. Sende en kvittering til klager, som indeholder en oversigt over det videre forløb, inkl. tidsplan og vedkommendes rettigheder.
 2. Sende et brev til indklagede, indeholdende en besked om, at der er indbragt klage over vedkommende, en kopi af klagen i dens fulde ordlyd og en oversigt over det videre forløb, inkl. tidsplan, samt vedkommendes rettigheder.

Efter at indklagede har modtaget klagen, har vedkommende mulighed for at svare på tiltalen. Dette svar skal være Kollegianerrådet i hænde inden 7 dage.

Svarer indklagede ikke på tiltalen afsluttes sagsbehandlingsfasen og afgørelsesfasen indledes. Har indklagede fremsendt svar, fortsætter sagsbehandlingsfasen og svaret sendes i kopi til klager. Derefter skal rådet afgøre, om det mener at sagen er tilstrækkeligt belyst. Kollegianerrådet kan i denne forbindelse bede parterne om at indkomme med yderligere indlæg eller svare på konkrete spørgsmål. Når Kollegianerrådet finder at sagen er tilstrækkeligt belyst, afsluttes sagsbehandlingsfasen og afgørelsesfasen indledes.

Sagsbehandlingen skal så vidt muligt være skriftlig. Kollegianerrådet kan indkalde parterne til et møde, ligesom begge parter kan fremsætte vidner. Så snart sagsbehandlingen ikke er skriftlig, har begge parter krav på at være til stede.

Kollegianerrådet skal altid vurdere, om en klage er indbragt som led i chikane alumnerne imellem. Er dette tilfældet, skal det komme klager til skade.

Brud på husordenen – afgørelsesfasen

§20 . På det foreliggende grundlag, skal Kollegianerrådet finde en klage enten berettiget eller uberettiget.

Både klager og indklagede skal have besked om sagens udfald. Denne besked skal være skriftlig og af skrivelsen skal fremgå Kollegianerrådets beslutning og begrundelsen herfor. Såfremt klagen er fundet begrundet, skal sanktionen ligeledes nævnes.

Almindelige sanktionsmuligheder

§21 . Kollegianerrådet har bl.a. følgende sanktionsmuligheder:

 1. Påtale med meddelelse om, at næste berettigede klage vil medføre advarsel.
 2. Advarsel med meddelelse om, at næste berettigede klage vil medføre ophævelse af lejemålet.
 3. Ophævelse af lejemålet.

Kollegianerrådet kan lempe eller skærpe sanktionerne under hensyn til klagens omstændigheder, idet dog kun meget grove forhold vil kunne medføre ophævelse af lejemålet uden forudgående påtale eller advarsel.

Endelighedsbestemmelse, genoptagelse m.v.

§22 . Kollegianerrådets afgørelser i sager om brud på husordenen kan ikke appelleres, men Kollegianerrådet kan selv på ethvert tidspunkt beslutte at rådføre sig med Kollegiebestyrelsen vedrørende en sag om brud på husordenen, såvel før som efter afgørelse i sagen er truffet. Kollegianerrådet kan i undtagelsestilfælde genoptage en sag og ændre en tidligere afgørelse.

Inhabilitet

§23 . Et kollegianerrådsmedlem er inhabil, hvis:

 1. Vedkommende har en personlig interesse i sagen
 2. Vedkommende er i familie med en af sagens parter
 3. Vedkommende er gangfælle med en af sagens parter
 4. Øvrige forhold gør sig gældende, som i almindelighed bør fører til inhabilitet

Spørgsmål om inhabilitet afgøres af Kollegianerrådet selv.


Således vedtaget på Valgmandsforsamlingen d. 10.november 1987.
Ændret 4. april 1989: §14 stk. 2 og 3
Ændret 7. november 1989: §8
Ændret 13. november 1990: §§12, 12a og 15
Ændret 9. november 1993: §13 stk. 2
Ændret 26. marts 1996: §§12 og 12a
Ændret 12. november 1996: §12
Ændret 7. november 2000: §17a
Ændret 6. marts 2001: §20
Ændret 17. september 2002: §13
Ændret 4. marts 2003: § 4c
Ændret 1. marts 2005: Omflytning/nynummering af §§ 13, 17, 17a. Endvidere tilføjelse af overskrifter og kapitelinddeling.
Ændret 6. marts 2007: §§4b og 4c
Ændret 4. marts 2008: §2
Ændret 23. september 2008: §14
Ændret 9. marts 2010: §§ 18, 19, 20 & 23
Ændret 21. september 2012: §14 stk. 2 ophævet
Ændret 17. september 2013: Konsekvensrettelser i §§ 13, 14 og 22.
Ændret 15. marts 2016: Konsekvensrettelser i §§ 5 b & d, 9 og 12. Tilføjelse af § 13, stk 4

Ændret 4. oktober 2016: Tilføjelse af § 7, stk. 2.